Privacy Verklaring Happs Development

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 31/08/2017.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in Happs Development BVBA met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 10, 9000 Sint-Pieters-Leeuw, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel Nederlandstalig onder het nummer 0640.873.060  (hierna genoemd “Happs Development”, “wij”, “ons”). Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op (i) onze website www.happsdevelopment.com (hierna genoemd de “Website”) (ii) de game Karaton (hierna genoemd “Karaton”) (iii) app.karaton-academy.be (hierna het “Webplatform”) (iv) de diensten van Happs Development alsook (v) op het delen/sharen van media posts van Happs Development.  (Punten (i), (ii) en (iii) worden hierna gezamenlijk de “Diensten” genoemd).

Happs Development wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Happs Development wenst tevens te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee logopedisten, (zorg)leerkrachten, ouders en andere meerderjarige bevoegden mogelijkerwijze worden geconfronteerd bij het hedendaagse Internetgebruik. Happs Development stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te creëren met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van het Webplatform en het nodige respect bij de verwerking van de gegevens van minderjarigen.

Het bezoeken van de Website, het gebruik van een of meerdere diensten aangeboden door Happs Development, alsook het delen/sharen van media posts van Happs Development impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken voor zover er wettelijk geen uitdrukkelijke toestemming vereist is voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens (van bepaalde persoonscategorieën).

Indien gebruik wordt gemaakt van Karaton door kinderen jonger dan 16 jaar, dan dient de persoon belast met de ouderlijke verantwoordelijkheid tevens diens uitdrukkelijke toestemming te geven.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

·         Verzamelde persoonsgegevens:

-          Website
o   Voornaam;
o   Achternaam;
o   E-mailadres.

-          Webplatform + Karaton
o   Professional + ouders
§  Voornaam;
§  Achternaam;
§  E-mailadres

o   Kinderen
§  Voornaam;
§  Achternaam;
§  Geboortedatum;
§  School + klas.

Het is mogelijk het Webplatform te bezoeken zonder dat de bezoeker gegevens meedeelt en ook zonder dat de bezoeker zich registreert voor het Webplatform.

Bij het verstrekken van de persoonsgegevens van een -16 jarige dient de persoon belast met het ouderlijke verantwoordelijkheid diens uitdrukkelijke toestemming te geven.

Wij vragen in principe geen gevoelige informatie (zoals bv. gegevens over ras, medische gegevens, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad of seksuele geaardheid). Indien nodig, zullen we uitdrukkelijke toestemming vragen om deze persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken.

·         Wijze van verzameling persoonsgegevens:

-          Via het contactformulier op de Website;
-          Via het registratieformulier op het Webplatform;
-          Via het online formulier op Karaton.

·         Gebruik persoonsgegevens:

-          Direct marketing (o.a. verzenden nieuwsbrieven, mailings);
-          Verwerking van vragen;
-          Uitvoering van onze dienstverlening;
-          Afhandeling van de door u gevraagde informatie;
-          Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen;
-          Samenstellen van gebruikersstatistieken;
-          Beveiliging en verbetering van onze Diensten;
-          Beantwoording verzoeken;
-          Bezoekersadministratie;
-          Verbetering van de inhoud en de kwaliteit van het Webplatform;
-          Opvolging van de prestaties van de kinderen (via opdrachten, mini-games) met het oog op het aanbieden van gepersonaliseerde leertrajecten.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

·         Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden:

Wij maken uw persoonsgegevens niet bekend aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren. Indien het noodzakelijk is dat Happs Development in dit kader uw persoonsgegevens bekend maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Happs Development uw persoonsgegevens bekend maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

Happs Development zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

·         Opslag persoonsgegevens:

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Happs Development uw persoonsgegevens in principe voor een periode van tien jaar of voor de duur van de overeenkomst. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Wij verbinden er ons echter toe, wanneer een bewaartermijn van tien jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

·         Uw privacy rechten:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met privacy@happsdevelopment.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Happs Development te bezorgen via email of ter post:

-          Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Happs Development mogelijks over u beschikt;
-          Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
-          Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
-          Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
-          Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
-          Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten, opleidingen en/of evenementen meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van ons.

·         Beveiliging persoonsgegevens:

Happs Development verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Happs Development zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.

Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Happs Development, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Happs Development.

·         Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat.

Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

·         Update Privacy Verklaring:

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de Diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen aan één van onze Diensten kunnen leiden tot wijzigingen in deze Privacy Verklaring. Wij zijn gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website, het Webplatform en/of Karaton. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

·         Gebruik van cookies:

Onze Diensten maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u één van onze Diensten raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan één van onze Diensten (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee onze Diensten samenwerken. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en onze Diensten over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van onze Diensten. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van onze Diensten die u heeft aangeklikt.

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u onze Diensten gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Onze Diensten gebruiken volgende cookies: [TA(-H6] 
-          [lijst cookies]

·         Andere websites:

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Happs Development niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

·         Klachten:

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

·         Contacteer ons:

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Happs Development
Hoogstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
0497/22.56.06
privacy@happsdevelopment.com